The New High School Gym
Karen Thaxton Bankston, Billy Bankston, Evelyn Kisner, Virginia Woody, Kathy Woody Tessari, Harry Woody
'65 Reunion Group Photo
'65 Reunion Group Photo
65's PHOTO PAGES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1st Page